De complexe materie van het arbeidsrecht

Als onderdeel van het sociaal recht regelt het arbeidsrecht de verhoudingen tussen werkgever en werknemer. Dit kan zowel individueel als collectief zijn. Onder werknemers verstaan we iedereen die door middel van een contract of overeenkomst werkzaamheden uitvoert voor en onder het gezag van een werkgever. Zowel in de privésector, de openbare sector als de uitzendsector vinden we deze verhoudingen, die dus allen onder deze rechtstak komen te vallen.

Bevoegdheidsdomeinen

Zowel werknemers als werkgevers hebben rechten en plichten die ze naar elkaar toe moeten respecteren. Zo kan een werkgever niet zomaar eender welke beslissing nemen ten opzichte van zijn werknemers zonder daarbij de wettelijke bepalingen in acht te nemen, anderzijds kan ook een werknemer zich niet zomaar bepaalde rechten toekennen of aan bepaalde plichten verzaken ten opzichte van zijn werkgever.

Een belangrijk domein is dus dat van de arbeidsovereenkomsten, CAO’s en arbeidsvoorwaardenregelingen. Deze moeten allen volgens de wettelijke bepalingen onderhandeld en vastgelegd worden en dit in samenspraak met alle betrokken partijen. Eenvoudigweg zou moeten kunnen worden verondersteld dat in deze documenten alles vervat is aangaande rechten en plichten en de gevolgen bij niet naleving. Wanneer u op zoek bent naar een arbeidsrecht advocaat om dit soort juridische documenten te checken, kijk dan op internet voor een overzicht.

Denk hierbij maar aan wat er zowel van werknemers als werkgever wordt verwacht, wat daar van beide kanten tegenover staat, wat de bepalingen zijn bij stopzetting van de overeenkomst en dergelijke meer. Hoewel dit eenvoudig lijkt, zal in de praktijk toch wel op zaken gebotst worden die hierin niet vervat zijn, die voor interpretatie vatbaar zijn of die niet stroken met de wetgeving ter zake. In dit geval zal het recht gelden en hier specifiek de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Aanvang van een arbeidsovereenkomst, pensioenregelingen, ontslagregelingen, zaken van ongelijke behandeling, loonvoorwaarden, verlofregelingen, wederzijdse rechten en plichten, het zijn allemaal zaken die anders dan vaak gedacht wordt onderhevig zijn aan de wet en waar dus niet licht mag overgegaan worden om een strijd met advocaten voor een rechtbank te vermijden.

Bijstand van een advocaat arbeidsrecht

Hoewel één en ander wettelijk vastgelegd werd, kan toch discussie ontstaan en kan het voorvallen dat partijen onderling niet meer tot een akkoord komen. In dat geval is het raadzaam een advocaat te raadplegen die de zaken objectief en vanop afstand kan bekijken. Hij bekijkt in eerste instantie de zaak zonder emotionele betrokkenheid en gaat na welke wettelijke bepalingen betrokken en eventueel overtreden zijn. Vaak zal eerste een vorm van bemiddeling opgestart worden.

Hierbij wordt gekeken of toch nog tot een oplossing kan worden gekomen waarin alle partijen zich kunnen vinden. Zowel een werknemer als een werkgever kan beroep doen op een advocaat hiervoor: advocaatarbeidsrecht.org. Lukt een bemiddeling niet meer omdat de zaak te complex is of al te ver geëscaleerd, dan zal een arbeidsrechter uiteindelijk een oordeel vellen dat bindend is en waar partijen niet omheen kunnen. Advocaten staan hierin zowel werkgevers als werknemers bij om erover te waken dat eenieders rechten gerespecteerd worden.